Hello world!

ນ້ອງໆສາມາດເຊັກຕົວຢ່າງຄອສຮຽນທີ່ຕ້ອງການຮຽນໄດ້ໃນໜ້ານີ້ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂທີ່ອັບເດດແຕ່ລະໂຮງຮຽນ ແລະ ລະດັບພື້ນຖານການສຶກສາຂອງແຕ່ລະຄົນນຳ ໃນສ່ວນນີ້ສາມາດລົມກັບເຮົາໄດ້ໂດຍຕົງເພື່ອໃຫ້ເຮົາແນະນຳໂຮງຮຽນ ແລະ ຄອສຮຽນທີ່ເໝາະສົມຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງນ້ອງໆໄດ້

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *