Our Services

ບໍລິການຂອງ AUSWOW

Services

ບໍລິການຂອງ AUSWOW

1. ແນະນຳຄອສຮຽນ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແນະນຳທຶນການຮຽນຕ່າງໆ

2. ຊ່ວຍຍື່ນສະໝັກຮຽນ ຕິດຕາມຜົນດຳເນີນການ ແລະ ຮັບໃບຕອບກັບຈາກໂຮງຮຽນ ຫຼື ມະຫາວິທະຍາໄລ

3. ຊ່ວຍຈັດການເລື່ອງເອກະສານວີຊ່າ ຊ່ວຍຍື່ນສະໝັກວີຊ່ານັກຮຽນ / ວີຊ່າທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ກຽມຕົວເລື່ອງການສຳພາດວີຊ່າ

4. ຊ່ວຍເຫຼືອຈັດຫາທີ່ພັກ, ການເປີດບັນຊີທະນາຄານ, ການຈອງປີ້ຍົນ ແລະ ເລື່ອງອື່ນໆທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການເດີນທາງ

5. AUSWOW ຮູ້ທຸກຂັ້ນຕອນການດຳເນີນການຮຽນຕໍ່ ທຸກເອກະສານທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງຍື່ນໃບສະໝັກ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ສຳລັບການເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ພ້ອມທັງການຕິດຕໍ່ມະຫາວິທະຍາໄລໃນປະເທດຕ່າງໆໂດຍຕົງ

 

ໃຫ້ຄຳປຶກສາຟຣີ ແນະນຳໂຮງຮຽນໃຫ້ເໝາະສົມກັບນ້ອງໆ

ຊ່ວຍຍື່ນສະໝັກຮຽນ ຕິດຕາມຜົນດຳເນີນການ ແລະ ຮັບໃບຕອບກັບຈາກໂຮງຮຽນ ຫຼື ມະຫາວິທະຍາໄລ

ຊ່ວຍຈັດການເລື່ອງເອກະສານວີຊ່າ ຊ່ວຍຍື່ນສະໝັກວີຊ່ານັກຮຽນ

ແປເອກະສານ

ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຂຽນເອກະສານເພື່ອເພີ່ມໂອກາດໃນການໄດ້ຮັບວີຊາ.

ຊ່ວຍເຫຼືອຈັດຫາທີ່ພັກ, ການເປີດບັນຊີທະນາຄານ, ການຈອງປີ້ຍົນ ແລະ ເລື່ອງອື່ນໆທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ການເດີນທາງ

ແນະນໍາລາຍລະອຽດ part time

ວີຊ່າທ່ອງທ່ຽວ