Hello world!

ນ້ອງໆສາມາດເຊັກຕົວຢ່າງຄອສຮຽນທີ່ຕ້ອງການຮຽນໄດ້ໃນໜ້ານີ້ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂທີ່ອັບເດດແຕ່ລະໂຮງຮຽນ ແລະ ລະດັບພື້ນຖານການສຶກສາຂອງແຕ່ລະຄົນນຳ ໃນສ່ວນນີ້ສາມາດລົມກັບເຮົາໄດ້ໂດຍຕົງເພື່ອໃຫ້ເຮົາແນະນຳໂຮງຮຽນ ແລະ ຄອສຮຽນທີ່ເໝາະສົມຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງນ້ອງໆໄດ້

Hello world! Read More »